1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y


No. Prod.NombrePrecio
TMD16 Dado, Corto, 1/2", 12-Puntas $11.70
TM16 Dado, Corto, 1/2", 6-Puntas $11.40
TMD8 Dado, Corto, 1/4", 12-Puntas $11.70
TM8 Dado, Corto, 1/4", 6-Puntas $11.40
TM04 Dado, Corto, 1/8", 6-Puntas $11.60
TMD11 Dado, Corto, 11/32", 12-Puntas $11.70
TM11 Dado, Corto, 11/32", 6-Puntas $11.40
TMD6 Dado, Corto, 3/16", 12-Puntas $11.70
TM6 Dado, Corto, 3/16", 6-Puntas $11.40
TMD12 Dado, Corto, 3/8", 12-Puntas $11.70
TM12 Dado, Corto, 3/8", 6-Puntas $11.40
TMD10 Dado, Corto, 5/16", 12-Puntas $11.70
TM10 Dado, Corto, 5/16", 6-Puntas $11.40
TM05 Dado, Corto, 5/32", 6-Puntas $11.60
TM20 Dado, Corto, 5/8", 6-Puntas $11.60
TMD14 Dado, Corto, 7/16", 12-Puntas $11.70
TM14 Dado, Corto, 7/16", 6-Puntas $11.40
TMD7 Dado, Corto, 7/32", 12-Puntas $11.70
TM7 Dado, Corto, 7/32", 6-Puntas $11.40
TMD18 Dado, Corto, 9/16", 12-Puntas $11.70
TM18 Dado, Corto, 9/16", 6-Puntas $11.40
TMD9 Dado, Corto, 9/32", 12-Puntas $11.70
TM9 Dado, Corto, 9/32", 6-Puntas $11.40
110TMDY Set, Socket, Shallow, 12-Point (10 pcs.) (3/16" to 9/16") $110.80
110TMY Set, Socket, Shallow, 6-Point (10 pcs) (3/16" to 9/16") $108.50